Tra cứu đơn hàng

Kiểm tra thời gian kích hoạt và trạng thái của gói dịch vụ, và biết về tiêu chí đủ điều kiện để mua gói dịch vụ DJI Care.