ngày xác nhận bảo hành - dji vietnam after sale services

NGÀY XÁC NHẬN BẢO HÀNH

"Ngày xác nhận bảo hành" Sẽ được dùng làm mốc thời gian tính bù trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm, thiết bị hay linh kiện được bảo hành là còn hay hết hạn. "Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày các “Điểm tiếp nhận bảo hành” nhận được thiết bị sau khi đã hoàn tất việc “thu thập thông tin” và lập hồ sơ tiếp nhận bảo hành cũng như đã cung cấp một “mã case” dịch vụ cho Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng dán vào kiện hàng chứa thiết bị sẽ gửi đến cho các “Điểm tiếp nhận bảo hành”

Xin Lưu ý: 

* Việc các “Nhà Bán Hàng” Hay “Khách Hàng” gọi điện, email hay bằng cách nào khác thông báo lỗi từ xa cho bất kỳ nhân sự nào của các “Điểm tiếp nhận bảo hành” hay "Điểm tiếp nhận dịch vụ" thì vẫn chưa đủ điều kiện, và thời điểm liên lạc thành công đó vẫn không được tính là ngày xác nhận bảo hành cho tới khi chúng tôi nhận được thiết bị cùng với các thông tin bằng chứng. Trừ khi đó là trường hợp đặc biệt và đã có sự đồng ý khác bằng văn bản của ASC VietNam.


** Điều kiện bắt buộc với thiết bị yêu cầu kiểm tra bảo hành online là “Điểm tiếp nhận bảo hành” phải nhận được thiết bị cần bảo hành trong vòng không quá 6 ngày (với bảo hành sửa chữa) và không quá 2 ngày (với bảo hành đổi mới) đồng thời thiết bị phải được nhận trước ngày hết hạn bảo hành sửa chữa hay bảo hành đổi mới ít nhất là 2 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghĩ lễ theo quy định của chính phủ). 
Ví dụ: Ngày hết hạn bảo hành của thiết bị là ngày 20/03/2022 thì thì các điểm tiếp nhận dịch vụ của trung tâm DJI ASC VietNam phải nhận được thiết bị trước ngày 18/03/2022.

*** Trường hợp thiết bị đã được gửi đến các Điểm tiếp nhận Bảo hành/ Dịch vụ của DJI ASC Vietnam trước đó, nhưng vẫn sẽ chưa được xác nhận "ngày xác nhận bảo hành" cho tới khi Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng hoàn tất việc cung cấp thông tin cần thiết đầy đủ, hợp lệ để phục vụ cho việc “Thu thập thông tin” mở case bảo hành. 

Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn với Khách hàng trực tiếp trong mọi trường hợp Nhà Bán hàng gây cản trở thực hiện dịch vụ của Khách Hàng bằng hành vi chậm cung cấp thông tin hoặc chậm xác nhận chi trả cho trách nhiệm dịch vụ. 
ASC Vietnam từ chối đền bù bất cứ thiệt hại nếu có từ việc Nhà Bán Hàng hay Khách Hàng chậm cung cấp các thông tin theo quy định và gây trôi thời hạn bảo hành hoặc hậu quả, thiệt hại không mong muốn khác.

Click để xem danh sách các điểm dịch vụ của trung tâm DJI ASC VietNam.