thời gian bảo hành các sản phẩm dji tại viet nam

THỜI HẠN BẢO HÀNH

THỜI HẠN BẢO HÀNH CÁC LINH KIỆN CHÍNH *
 

 PRODUCT (Sản Phẩm) MAIN COMPONENTS (Linh Kiện Chính)WARRANTY PERIOD (Thời gian bảo hành)
 DJI Mini 4 Pro
 DJI Mini 3 
 DJI Mini 3 Pro
 DJI Mini 2
 DJI Mini 2 SE
 Mavic Mini
 MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub  12 Months (Tháng)
 Propeller  No Warranty (Không bảo hành)
 Spark Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera  12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System  12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers)  12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub  12 Months (Tháng)
 Propeller  No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mavic 3 Pro
 DJI Mavic 3 Classic
 DJI Mavic 3  
 Mavic 2 Pro 
 Mavic 2 Zoom
 Mavic Pro
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Air 3
 DJI Air 2S 
 Mavic Air 2
 Mavic Air
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 4 Pro V2.0 
 Phantom 4 Pro
 Phantom 4 Advanced
 Phantom 4 
 MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller (without Built-in Screen) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Controller) 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 3 Professional
 Phantom 3 Advanced
 Phantom 3 Standard
 Phantom 3 4K
 Central Board 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 2 Vision +
 Phantom 2 Vision
 Phantom 2
 Phantom FC40
 Phantom 1
 MC 12 Months (Tháng)
 Camera unit 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery  12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Inspire 3 Inspire 3 Aircraft 12 Months (Tháng)
 Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 RC Plus(Inspire 3) 12 Months (Tháng)
 TB51 Intelligent Battery12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 TB51 Intelligent Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 PROSSD 1TB 24 Months (Tháng)
 Inspire 3 Trolley Case 12 Months (Tháng)
 Other Accessories 3 Months (Tháng)
 Inspire 3 Foldable Quick-Release Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Inspire 2 Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7) 12 Months (Tháng)
 Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours (12 tháng và ít hơn 200 giờ bay)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 CINESSD (960G) 12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 300TB (12 tháng và Tổng số byte được ghi (TBW) ít hơn 300TB)
 CINESSD (480G) 12 Months and less than 150TB TBW (Total Bytes Written) / 12 tháng và ít hơn 150TB TBW (Tổng số byte đã viết)
 CINESSD (240G, 120G) 12 Months and less than 75TB TBW (Total Bytes Written) / 12 tháng và ít hơn 75TB TBW (Tổng số byte đã viết)
 CINESSD Card Reader 12 Months (Tháng)
 Battery Station 12 Months (Tháng)
 Multilink 12 Months (Tháng)
 Inspire 1 V1.0
 Inspire 1 V2.0
 Inspire 1 Pro
 nspire 1 Raw
 Gimbal Camera (including Z3, X3, X5, X5R) 12 Months (Tháng)
 Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery) 12 Months and less than 200 Flight Hours (12 tháng và ít hơn 200 giờ bay)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Power 1000
 DJI Power 500
 DJI Power 1000 \ DJI Power 500 36 Months (Tháng)
 DJI Power AC Power Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) 12 Months (Tháng)
 Zignes 100W Solar Panel 12 Months (Tháng)
 Zignes 120W Solar Panel 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to Matrice 30 Series Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Mavic 3 Series Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Air 3 Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to DJI Inspire 3 Fast Charge Cable 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to XT60 Power Cable (12V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power SDC to Car Charger Plug Power Cable (12V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power Car Power Outlet to SDC Power Cable (12V/24V) 12 Months (Tháng)
 DJI Power 1000 Protective Storage Bag 3 Months (Tháng)
 Osmo
 Osmo+
 Osmo Pro
 Osmo Raw
 Osmo Mobile
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 400 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 400 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Cable (Osmo Mobile) No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Mobile 2 Osmo Mobile 2 (including Gimbal, Handler, and Battery) 12 Months (Tháng)
 Osmo Mobile 2 Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Mobile 3 Osmo Mobile 3 (Built-in Battery) 12 Months (Tháng)
 Osmo Carrying Case and Osmo Grip Tripod  3 Months (Tháng)
 USB-C Power Cable  No Warranty (Không bảo hành)
 DJI OM 4 DJI OM 4 (Built-in Battery)  12 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Phone Clamp 12 Months (Tháng)
 DJI OM Grip Tripod and DJI Sling Pouch 3 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Ring Holder and Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
Osmo Mobile 6
Osmo Mobile SE  
DJI OM 5
 Osmo Mobile 6 \ Osmo Mobile SE \ DJI OM 5 (Battery inclued) 12 Months (Tháng)
 DJI OM Magnetic Phone Clamp 2 \ DJI OM Magnetic Phone Clamp 3 12 Months (Tháng)
 DJI OM Fill Light Phone Clamp 12 Months (Tháng)
 Grip Tripod, Storage Pouch 3 Months (Tháng)
 Power Cable, Wrist Strap and Other Accessories No warranty (Không bảo hành)
 DJI Pocket 3 Osmo Pocket 3 12 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Handle With 1/4″ Thread 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Transmitter 12 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Battery Handle 12 Months (Tháng)
 Osmo Mini Tripod 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Expansion Adapter 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Magnetic ND Filters Set 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Wide-Angle Lens 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Black Mist Filter 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Protective Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket 3 Carrying Bag 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Clip Magnet 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Windscreen No warranty (Không bảo hành)
 Type-C to Type-C PD Cable No warranty (Không bảo hành)
 DJI Wrist Strap No warranty (Không bảo hành)
 DJI Pocket 2 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Do-It-All Handle 12 Months (Tháng)
 DJI Wireless Microphone Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Pocket 2 Waterproof Case  3 Months (Tháng)
 Osmo Pocket Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Handle 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 4 Osmo Action 4 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Extreme Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Multifunctional Battery Case 12 Months (Tháng)
 Osmo Action Quick-Release Adapter Mount (Mini) 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Curved Adhesive Base 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 4 Glass Lens Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Lens Hood 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Osmo Action 3 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Extreme Battery 12 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Waterproof Case 12 Months (Tháng)
 Osmo 1.5m Extension Rod 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Horizontal-Vertical Protective Frame 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Quick-Release Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Flat Adhesive Base 3 Months (Tháng)
 Osmo Locking Screw 3 Months (Tháng)
 Osmo Magnetic Ball-Joint Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 DJI Floating Handle 3 Months (Tháng)
 Osmo Action 3 Lens Protective Cover 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Handlebar Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Suction Cup Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Surfing Tethers 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Chest Strap Mount 3 Months (Tháng)
 Osmo Action Helmet Chin Mount 3 Months (Tháng)
 Type-C to Type-C PD Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Action 3 Rubber Lens Protector No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Action 2 DJI Action 2 Camera Unit 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Front Touchscreen Module 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Power Module 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Remote Control Extension Rod 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Waterproof Case 12 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Lanyard 3 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Ball-Joint Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 DJI Action 2 Magnetic Adapter Mount 3 Months (Tháng)
 Power Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Osmo Action Camera 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 DJI Mic 2 Receiver 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Camera Audio Cable (3.5mm TRS) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Mobile Phone Adapter (Type-C) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Mobile Phone Adapter (Lightning) 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Clip Magnet 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Carrying Bag 3 Months (Tháng)
 DJI Mic 2 Carrying Pouch 3 Months (Tháng)
 DJI Mic Splitter Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic USB-C Charging Cable No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic 2 Windscreen No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mic DJI Mic Receiver 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Charging Case 12 Months (Tháng)
 DJI Mic Camera Audio Cable (3.5mm TRS)  3 Months (Tháng)
 DJI Mic Mobile Phone Adapter  3 Months (Tháng)
 RoboMaster S1 Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Gimbal Module 12 Months (Tháng)
 Blaster 12 Months (Tháng)
 Gel Bead Container No Warranty (Không bảo hành)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC  12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Gamepad 12 Months (Tháng)
 Safety Goggles No Warranty (Không bảo hành)
 Gel Bead No Warranty (Không bảo hành)
 RoboMaster EP Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Gimbal Module 12 Months (Tháng)
 Blaster 12 Months (Tháng)
 Gel Bead Container No Warranty (Không bảo hành)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC  12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Safety Goggles No Warranty (Không bảo hành)
 Gel Bead No Warranty (Không bảo hành)
 Robotic Arm 12 Months (Tháng)
 Gripper 12 Months (Tháng)
 Power Connector Module 12 Months (Tháng)
 Sensor Adapter 12 Months (Tháng)
 Infrared Distance Sensor 12 Months (Tháng)
 DJI 1240BA Servo 12 Months (Tháng)
 RoboMaster EP Core Intelligent Controller 12 Months (Tháng)
 Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Camera Module 12 Months (Tháng)
 Speaker Module 12 Months (Tháng)
 Hit Detector 12 Months (Tháng)
 Chassis Armor Kit No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Cover No Warranty (Không bảo hành)
 Chassis Middle Frame No Warranty (Không bảo hành)
 M3508I Brushless Motor and ESC 12 Months (Tháng)
 Mecanum Wheel No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Robotic Arm No Warranty (Không bảo hành)
 Gripper 12 Months (Tháng)
 Power Connector Module 12 Months (Tháng)
 Sensor Adapter 12 Months (Tháng)
 Infrared Distance Sensor 12 Months (Tháng)
 DJI 1240BA Servo 12 Months (Tháng)
 RoboMaster TT Aircraft  12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and Charge Cycle less than 200 Times (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Open-Source Controller 12 Months (Tháng)
 Dot-Matrix Display & Distance-Sensing Module 12 Months (Tháng)
 Propellers and Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Extension Board No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 3D \ Matrice 3TD Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 Shutter Uses (12 tháng và dưới 200.000 lần sử dụng màn trập)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Internal Charging Module 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months (for batteries with up to 400 charge cycles and stored with a charge of 90% or above for no more than 120 days) | 12 tháng (đối với pin có tối đa 400 chu kỳ sạc và được lưu trữ với mức sạc từ 90% trở lên trong thời gian không quá 120 ngày)
 Matrice 3D Series Charging Base 12 Months (Tháng)
 DJI USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice30
 Matrice30T
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna) 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Smart Controller Enterprise 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB30) 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 BS30 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 Dongle 12 Months (Tháng)
 PSDK Mounting Bracket 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 300 RTK
 Matrice 350 RTK
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 Aircraft Body 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna) 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Smart Controller Enterprise 12 Months (Tháng)
 DJI Smart Controller Expansion Kit 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB60) 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 BS60 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Station 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Accessory No Warranty (Không bảo hành)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 CSM Radar 12 Months (Tháng)
 Upward Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Downward Single Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Downward Dual Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 Manifold 2 Mounting Bracket 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories  No Warranty (Không bảo hành)
 Intelligent Flight Battery (TB65) 12 Months (for batteries stored with a charge of 90% or above for no more than 120 days) and Charge Cycle less than 400 Times | 12 tháng (đối với pin được lưu trữ với mức sạc từ 90% trở lên trong thời gian không quá 120 ngày) và Chu kỳ sạc dưới 400 lần
 BS65 Intelligent Battery Station 12 Months (Tháng)
 DJI E-Port Development Kit 12 Months (Tháng)
 Matrice 600
 Matrice 600 Pro
 Central Board  12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Remote Controller Channel Expansion Kit 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 200
 Matrice 210
 Matrice 210-RTK
 MC 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller and Propeller Mounting Plates No Warranty (Không bảo hành)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 D-RTK Antenna 12 Months (Tháng)
 D-RTK Processor 12 Months (Tháng)
 Gimbal Mounting Connector No Warranty (Không bảo hành)
 Datalink Pro 12 Months (Tháng)
 Datalink Pro Antenna 3 Months (Tháng)
 Matrice 200 V2
 Matrice 210 V2
 Matrice 210 RTK V2
 Flight Controller System 12 Months (Tháng)
 FPV Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers and Propeller Mounting Plates)  12 Months (Tháng)
 Airframe  12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 D-RTK 2 Antenna (excluding Mounting Bracket) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller  12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery (TB55) 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Charging Hub 12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Station  12 Months (Tháng)
 D-RTK 2 Accessory No Warranty (Không bảo hành)
 Single Upward Gimbal Connector 6 Months (Tháng)
 GPS Kit (excluding Mounting Bracket) 12 Months (Tháng)
 Manifold 2 UAV Installation Kit 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Matrice 100 Central Board 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 P4 Multispectral MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Cameras 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 EPP Box No Warranty (Không bảo hành)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 CrystalSky Monitor 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Remote Controller Mounting Bracket 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery 12 Months (Tháng)
 DJI RC
 DJI RC Pro 
 DJI Smart Controller
 DJI Smart Controller 12 Months (Tháng)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 DJI Avata
 DJI Avata 2
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Upper Frame 12 Months (Tháng)
 Central Supporting Plate 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and Charge Cycle less than 100 Times (12 tháng và ít hơn 100 lần sạc)
 DJI Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Adapter 12 Months (Tháng)
 Propeller Guard 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 DJI RC Motion 2 \ DJI RC Motion 3 DJI RC Motion 2 12 Months (Tháng)
 DJI FPV Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning Module 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 DJI Motion Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and Charge Cycle less than 100 Times (12 tháng và ít hơn 100 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Digital FPV System Goggles  12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Air Unit Module 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Goggles Integra DJI Goggles Integra 12 Months (Tháng)
 USB-C OTG Cable 3 Months (Tháng)
 Eyeglass Frames 3 Months (Tháng)
 Corrective Lenses 3 Months (Tháng)
 Top Headband 3 Months (Tháng)
 DJI Goggles 2
 DJI FPV Goggles V2
 DJI Goggles 3
 Goggles 12 Months (Tháng)
 DJI Goggles Battery12 Months (Tháng)
 Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Goggles
 DJI Goggles Racing Edition 
 Goggles 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 DJI O3 Air Unit Camera Module 12 Months (Tháng)
 Transmission Module 12 Months (Tháng)
 Antenna/3-in-1 Cable 12 Months (Tháng)
 Cendence Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Mavic 2 Enterprise Advanced Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding propellers) 12 Months (Tháng)
 DJI Smart Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and Charge Cycle less than 200 Times (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 USB Charger 12 Months (Tháng)
 Charger  12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 M2EA Spotlight 12 Months (Tháng)
 M2EA Speaker 12 Months (Tháng)
 M2EA Beacon 12 Months (Tháng)
 M2EA RTK Module 12 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Mavic 2 Enterprise
 Mavic 2 Enterprise Dual
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Charger 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 M2E Spotlight 12 Months (Tháng)
 M2E Speaker 12 Months (Tháng)
 M2E Beacon 12 Months (Tháng)
 DJI Mavic 3E
 DJI Mavic 3M
 Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 Shutter Uses (12 tháng và ít hơn 200.000 lần sử dụng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 chu kỳ sạc)
 USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Speaker 12 Months (Tháng)
 RTK Module 12 Months (Tháng)
 Protector Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Mavic 3T Main Controller 12 Months (Tháng)
 Gimbal and Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (Excl. Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Intelligent Flight Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 chu kỳ sạc)
 USB-C Power Adapter (100W) 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Speaker 12 Months (Tháng)
 RTK Module 12 Months (Tháng)
 Protector Case 3 Months (Tháng)
 Propellers No Warranty (Không bảo hành)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Phantom 4 RTK MC 12 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 12 Months (Tháng)
 Vision Positioning System 12 Months (Tháng)
 Propulsion System (excluding Propellers) 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Remote Controller with Built-in Screen (Screen) 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery for Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery Charging Hub for Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 EPP Box No Warranty (Không bảo hành)
 Dongle No Warranty (Không bảo hành)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile   Station D-RTK 2 Body 12 Months (Tháng)
 Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Intelligent Battery (WB37) 12 Months (Tháng)
 AC Power Adapter 12 Months (Tháng)
 Power Adapter II 12 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Guidance Guidance Core 12 Months (Tháng)
 Guidance Sensor 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 A3
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 PMU 12 Months (Tháng)
 LED 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 A2 \ WooKong-M
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 N3
 MC 12 Months (Tháng)
 PMU 12 Months (Tháng)
 LED 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 
 Flying Controllers for Multi-Rotor
 Naza-M V2 \ Naza-M Lite

 
 MC 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Controllers for Helicopter
 Ace One \ Ace Waypoint \ WooKong-H 
 MC 12 Months (Tháng)
 IMU 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 
Flying Controllers for Helicopter 
 Naza-H

 
 MC 12 Months (Tháng)
 GPS 12 Months (Tháng)
 Flying Platform-Pro
 S1000 \ S1000+ \ S900 \ S800 \ S800 EVO
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)

 Flying Platform-Hobby
 F330 \ F450 \ F550 
 Tuned Propulsion  System

 
 Motor 12 Months (Tháng)
 ESC 12 Months (Tháng)
 Propeller No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Ronin 4D Main Body  24 Months (Tháng)
 Gimbal Camera 24 Months (Tháng)
 Hand Grips 24 Months (Tháng)
 Top Handle 24 Months (Tháng)
 High-Bright Main Monitor 24 Months (Tháng)
 TB50 Battery Mount 24 Months (Tháng)
 LiDAR Range Finder 24 Months (Tháng)
 PROSSD 1TB 24 Months (Tháng)
 PROSSD Mount 24 Months (Tháng)
 DJI High-Bright Remote Monitor 24 Months (Tháng)
 X9 Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Power Adapter 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Carrying Case 12 Months (Tháng)
 TB50 Intelligent Battery 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Flex Ronin 4D Flex 12 Months (Tháng)
 Ronin 4D Hand Grip Adapter 12 Months (Tháng)
 Pan Axis Quick-Lock 3 Months (Tháng)
 Hand Grips Adapter Cable 3 Months (Tháng)
 DL 18 mm F2.8 ASPH Lens
 DL 24 mm F2.8 LS ASPH Lens
 DL 35 mm F2.8 LS ASPH Lens
 DL 50 mm F2.8 LS ASPH Lens
 Lens 12 Months (Tháng)
 Lens Hood 3 Months (Tháng)
 Lens Front Cap 3 Months (Tháng)
 Lens Rear Cap 3 Months (Tháng)
 Handheld Gimbals
 Ronin \ Ronin-M \ Ronin-MX 
 Gimbal Mechanics 12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Smart Battery 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Thumb Controller 12 Months (Tháng)
 Ronin 2 Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 Smart Battery 12 Months and less than 200 Charge Cycles (12 tháng và ít hơn 200 lần sạc)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 Quad Charging Hub 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 DJI RS 2 Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 DJI Ronin BG30 Grip 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Tripod 12 Months (Tháng)
 DJI R Twist Grip Dual Handle 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Tethered Control Handle 12 Months (Tháng)
 Ronin 3D Focus System 12 Months (Tháng)
 DJI R Roll Axis Counterweight Set 12 Months (Tháng)
 DJI R Vertical Camera Mount 12 Months (Tháng)
 DJI R Phone Holder 6 Months (Tháng)
 DJI RONIN EXPANSION BASE KIT Accessory 12 Months (Tháng)
 Cable 3 Months (Tháng)
 Ronin-S Gimbal Mechanics  12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Tripod 12 Months (Tháng)
 Focus Wheel 12 Months (Tháng)
 Battery Charger 12 Months (Tháng)
 DJI RSC 2 Gimbal (Built-In Battery)  12 Months (Tháng)
 DJI Ronin RavenEye Image Transmission System 12 Months (Tháng)
 DJI Ronin Focus Motor 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod 12 Months (Tháng)
 DJI R Phone Holder 6 Months (Tháng)
 Ronin-SC Gimbal Mechanics 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Tripod (Plastic) 3 Months (Tháng)
 Focus Wheel 12 Months (Tháng)
 Ronin-S/SC Phone Holder 6 Months (Tháng)
 Focus Motor  12 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Pro Gimbal 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Focus Motor (2022) 12 Months (Tháng)
 Ronin Image Transmitter 12 Months (Tháng)
 DJI LiDAR Focus Rangefinder (RS) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Metal) 12 Months (Tháng)
 Phone Holder 6 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Grip 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Focus Motor (2022) 12 Months (Tháng)
 DJI RS 3 Mini Gimbal 12 Months (Tháng)
 RS Mini Quick-Release Plate 12 Months (Tháng)
 RS Mini Tripod 3 Months (Tháng)
 Screw Kit 3 Months (Tháng)
 L-Shaped Multi-Camera Control Cable (USB-C, 30 cm) 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI RS 4
 DJI RS 4 Pro
 Gimbal 12 Months (Tháng)
 BG30 Battery Grip/BG21 Battery Grip 12 Months (Tháng)
 Ronin Image Transmitter 12 Months (Tháng)
 Briefcase Handle 12 Months (Tháng)
 Quick-Release Plate (Arca-Swiss/Manfrotto) 12 Months (Tháng)
 Lower Quick-Release Plate (Extended) 12 Months (Tháng)
 Lens-Fastening Support (Extended) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Metal) 12 Months (Tháng)
 Extended Grip/Tripod (Plastic) 12 Months (Tháng)
 Phone Holder 3 Months (Tháng)
 Carrying Case 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Focus Pro Focus Pro LiDAR 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Grip 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Motor 12 Months (Tháng)
 Focus Pro Hand Unit 12 Months (Tháng)
 BG21 Battery Grip 12 Months (Tháng)
 NATO Adapter Mount 12 Months (Tháng)
 Rod Adapter Slide Rail 3 Months (Tháng)
 Horizontal Adapter Slide Rail 3 Months (Tháng)
 Motor Rod Mount Kit 3 Months (Tháng)
 DJI Focus Pro Carrying Case 3 Months (Tháng)
 USB-C Charging Cable (40 cm) No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Transmission DJI video transmitter 24 Months (Tháng)
 DJI Image transmission highlight monitor 24 Months (Tháng)
 Battery Adapter Board 12 Months (Tháng)
 DJI LiDAR Focus Rangefinder (RS) 12 Months (Tháng)
 Zenmuse L2 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Livox Avia 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 200,000 shutter uses (12 tháng và ít hơn 200.000 lần sử dụng màn trập)
 High Precision IMU Module 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Zenmuse L1 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Livox Avia 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 High Precision IMU Module 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 Zenmuse P1 Gimbal 12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Lens 12 Months and less than 100,000 shutter uses (12 tháng và ít hơn 100.000 lần sử dụng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 Other Accessories No Warranty (Không bảo hành)
 
 Zenmuse Gimbals
 Z15-BMPCC \ Z15-5D series \ Z15-GH4 \   
 GH3 \ Z15 series \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2D

 
 Zenmuse Gimbals 12 Months (Tháng)
 Gimbal Motors 12 Months (Tháng)
 
 Gimbals for Industrial Solutions 
 Z30 \ Zenmuse XT \ Zenmuse XT2
 Zenmuse H20 \ Zenmuse H20T

 
 Gimbal  12 Months (Tháng)
 Camera 12 Months (Tháng)
 Storage Case 3 Months (Tháng)
 DJI Focus Battery 12 Months (Tháng)
 Motor 12 Months (Tháng)
 Remote Controller 12 Months (Tháng)
 
 Datalink
 Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink 
 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60

 
 Transmitter 12 Months (Tháng)
 Receiver 12 Months (Tháng)
 Payload SDK Payload SDK Development Kit 15 Days (Ngày)
 DJI SKYPORT 6 Months (Tháng)
 Dropsafe PCB Board 12 Months (Tháng)
 Others No Warranty (Không bảo hành)
 Manifold Processor 12 Months (Tháng)
 RoboMasters M3508 P19 Brushless DC Gear Motor 3 Months (Tháng)
 C620 Brushless DC Motor Speed Controller 3 Months (Tháng)
 M3508 Accessories Kit No Warranty (Không bảo hành)
 RoboMaster Development Board 15 Days (Ngày)
 GM6020 Brushless DC Motor 3 Months (Tháng)
 DJI Force Pro Mechanics 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Antenna No Warranty (Không bảo hành)
 DJI Master Wheels Mechanics 12 Months (Tháng)
 Battery 12 Months (Tháng)
 Wheel handle No Warranty (Không bảo hành)
 Antenna No Warranty (Không bảo hành)
 Accessories 
 IOSD MARK II\IOSD Mini\DT7&DR16 RC System
 Accessories 12 Months (Tháng)
 Aeroscope Mobile CrystalSky Monitor 12 Months (Tháng)
 Battery Central Board 12 Months (Tháng)
 RF Module 12 Months (Tháng)
 Digital Board Module 12 Months (Tháng)
 Power Module 12 Months (Tháng)
 Dual-frequency Antenna  12 Months (Tháng)
 Dual-frequency Amplifier Module 12 Months (Tháng)
 CrystalSky Monitor Mounting Bracket 12 Months (Tháng)
 Protector Case (including Inner and Outer Shell) No Warranty (Không bảo hành)
 Accessory (Cable and Port) No Warranty (Không bảo hành)
 Aeroscope Stationary Aeroscope Stationary Unit Processor  12 Months (Tháng)
 Dongle 12 Months (Tháng)
 Processor Mounting Bracket No Warranty (Không bảo hành)
 High-gain Antenna Mounting Bracket No Warranty (Không bảo hành)
 Power Cable No Warranty (Không bảo hành)
 Processor GND Cable  No Warranty (Không bảo hành)
 Screw Set No Warranty (Không bảo hành)
 Directional Antenna G-8 Directional Antenna  12 Months (Tháng)
 Directional Antenna G-16 2.4 GHz High-gain Antenna 12 Months (Tháng)
 5.8 GHz High-gain Antenna 12 Months (Tháng)
 Retailed Accessories Retailed Accessories 3 Months (Tháng)

* Thời gian bảo hành có thể thay đổi tùy theo luật pháp và quy định của địa phương.